Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Oedolion

Ystyr 'Diogelu' yw atal camdriniaeth neu
esgeulustod tuag at oedolion sydd mewn perygl, a diogelu'r rheiny sydd wedi'u
cam-drin neu'u hesgeuluso.

Safeguarding-Paper-Chain-WheelChair

Oedolion

Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, ni waeth pwy ydyn nhw na beth yw eu hamgylchiadau. Mae Diogelu Pobl yn Fater i Bawb.

Pwy yw'r oedolion sydd mewn perygl... Ydw i'n oedolyn mewn perygl?

Mae oedolyn sy mewn perygl yn rhywun sydd angen cymorth gyda'i les corfforol neu emosiynol ac sydd, o ganlyniad, yn gallu bod yn agored i niwed. Efallai ei fod e angen cymorth gyda thasgau byw bob dydd. Er enghraifft, efallai ei fod e angen cymorth gyda bwyta, gwisgo, rheoli arian neu fynd allan o'r tŷ.

Cam-drin - Ydy e'n amlwg?

Gall camdriniaeth ddigwydd mewn sawl ffordd, er enghraifft;

  • Cam-drin Corfforol - bwrw, cicio neu ataliad gormodol
  • Cam-drin Seicolegol - bygwth niwed neu waradwydd, rheoli cydberthnasau ac ynysu
  • Cam-drin Rhywiol - gweithgareddau rhywiol yn erbyn ewyllys yr unigolyn, gan gynnwys cyffwrdd
  • Cam-drin Ariannol – twyll neu ddylanwadu ar faterion eiddo neu ewyllysiau
  • Esgeulustod - methu â diwallu anghenion beunyddiol oedolyn sy'n wynebu risg

Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n amau bod person mewn perygl uniongyrchol o gael niwed, ffoniwch 999 a siarad â'r Heddlu.

Os ydych chi wedi dioddef cam-drin neu os ydych chi'n adnabod rhywun sydd efallai'n cael ei gam-drin, cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith ar:

Oriau agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 8.30am - 5pm
Rhondda Cynon Taf - 01443 425 003
Merthyr Tudful - 01685 725 000

Carfan ar Ddyletswydd mewn Argyfwng (y tu allan i oriau): 01443 743 665

 

Mae cam-drin oedolion yn digwydd pan fydd unigolyn yn cael ei drin mewn ffordd wael neu mewn ffordd sy'n gwneud iddo deimlo'n ofnus neu'n anhapus, yn cael ei niweidio neu'i gamfanteisio arno.
Os ydych chi'n wynebu cam-drin yn y cartref neu drais rhywiol, wedi wynebu cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu'n poeni am ffrind neu berthynas sy'n wynebu cam-drin yn y cartref neu drais rhywiol, mae modd i chi ddod o hyd i help a chymorth lleol.
Rydyn ni wedi ymrwymo i atal cam-drin ac yn ymateb yn brydlon pan fo camdriniaeth yn cael ei hamau. Mae pob galwad sy'n ymwneud â phryderon am blentyn, person ifanc neu oedolyn a allai fod mewn perygl o niwed, yn cael ei chymryd o ddifrif.
Rydyn ni'n galw ein gallu i wneud penderfyniadau yn 'galluedd meddyliol'.  Does gan rai pobl ddim galluedd meddyliol, a dydyn nhw ddim yn gallu gwneud rhai penderfyniadau penodol drostyn nhw'u hunain. Er enghraifft, mae modd i'r bobl yma gynnwys pobl â dementia, pobl ag anableddau dysgu, neu bobl â phroblemau iechyd meddwl.
Cyrchu help a chyngor pellach gan amrywiaeth o wefannau allanol.