Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Plant Phobl Ifainc

Os ydych chi'n Blentyn neu'n Unigolyn Ifanc, mae'r rhan yma ar eich cyfer chi. Mae'n bwysig eich bod chi'n deall sut i gadw eich hun yn ddiogel a phwy mae modd i chi droi atyn nhw am help a chymorth.

Children-Separated-Paper-Chain

Plant a Phobl Ifainc

Mae gan bob plentyn ac unigolyn ifanc hawl i fod yn ddiogel!

Gallwn ni eich helpu chi os:

  • ydych chi'n cael eich cam-drin gan rywun ac yn ansicr ynglŷn â beth i'w wneud
  • ydych chi'n credu bod plentyn/unigolyn ifanc arall yn cael ei gam-drin ac yn awyddus i roi gwybod am eich pryderon
  • ydych chi angen cyngor neu angen siarad gyda rhywun, ac am siarad gyda ni'n gyfrinachol

Bydd y wefan hefyd yn darparu help a chyngor ynghylch y meysydd sydd wedi'u nodi isod:

Beth yw cam-drin? 
Mae'n golygu cam-drin neu achosi niwed sylweddol i blentyn neu i berson ifanc. 
  Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
Math o gam-drin rhywiol yw camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE). 
Rhagor o help a chyngor
Llinell gymorth, cyngor ar fwlio, diogelwch ar-lein a chyngor ar gyfer y rheiny sy'n derbyn gofal maeth a rhagor! 

Tudalennau yn yr adran yma