Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Gweithwyr Proffesiynol

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (BDCTM) yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yw'r asedau mwyaf gwerthfawr wrth weithio gyda phlant, pobl ifainc ac oedolion sy'n agored i niwed, a'u teuluoedd, er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol.

Safeguarding-Paper-Chain-Circle

Gweithwyr Proffesiynol

Mae BDCT wedi llunio polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cydlynu'r hyn mae pob corff cynrychiadol yn ei wneud i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn ardal Cwm Taf.

Os does dim modd i chi ddod o hyd i bolisi neu weithdrefn - ffoniwch yr Uned Fusnes ar 01443 490122 neu e-bostiwch ctmsafeguarding@rctcbc.gov.uk

Mynediad i ganllaw ymarfer Cymru Gyfan.

Polisïau a Gweithdrefnau

Polisïau a
Gweithdrefnau ar y Cyd
Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau ar gyfer Oedolion
 Polisïau a
Gweithdrefnau ar gyfer Plant
 
Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau ar gyfer Plant
Polisïau a Gweithdrefnau ar gyfer Oedolion
Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau ar gyfer Oedolion
Rhaglen Hyfforddiant Amlasiantaeth
Bwrw golwg ar y Rhaglen Hyfforddiant Amlasiantaeth
Camfanteisio'n
Rhywiol ar Blant
 
Gwybodaeth a chyngor am bryderon sy'n ymwneud â Lles Plant sydd mewn perygl o gael eu cam-drin drwy gam-fanteisio rhywiol
Hwb Diogelu Amlasiantaeth
Gweld cyngor ar ffurf dogfennau wrth yr Hwb Diogelu Amlasiantaeth
Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid
Gweld adnoddau sy'n trafod Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

 

 

Tudalennau yn yr adran yma