Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Gweithwyr Proffesiynol

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (BDCTM) yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yw'r asedau mwyaf gwerthfawr wrth weithio gyda phlant, pobl ifainc ac oedolion sy'n agored i niwed, a'u teuluoedd, er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol.

Safeguarding-Paper-Chain-Circle

Gweithwyr Proffesiynol

Mae BDCT wedi llunio polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cydlynu'r hyn mae pob corff cynrychiadol yn ei wneud i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn ardal Cwm Taf.

Os does dim modd i chi ddod o hyd i bolisi neu weithdrefn - ffoniwch yr Uned Fusnes ar 01443 490122 neu e-bostiwch ctmsafeguarding@rctcbc.gov.uk

Mynediad i ganllaw ymarfer Cymru Gyfan.

Polisïau a Gweithdrefnau

Polisïau a Gweithdrefnau Oedolion

Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau sy'n ymwneud â Phlant

Camfanteisio'n rhywiol ar blant

Gwybodaeth am Gam-drin Plant yn Rhywiol, Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant ac Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

Polisïau a Gweithdrefnau Plant

Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau sy'n ymwneud â Phlant

Cwynion ynghylch y Broses Amlasiantaeth ar gyfer Amddiffyn Plant ac Amddiffyn Oedolion

Gweld gwybodaeth am gwynion yn ymwneud â'r broses amlasiantaeth ar gyfer amddiffyn plant ac amddiffyn oedolion.

Adolygiadau Dynladdiad Domestig

Gweld adroddiadau o Adolygiadau Dynladdiad Domestig yng Nghwm Taf Morgannwg

Ffurflenni a Thempledi

Gweld ffurflenni a chanllawiau i'ch helpu i gwblhau'ch Ffurflenni Rhoi Gwybod Amlasiantaethol

Polisïau a Gweithdrefnau ar y Cyd

Gweld a lawrlwytho Polisïau a Gweithdrefnau sy'n berthnasol i Blant ac Oedolion.

Deddf Galluedd Meddyliol

Gweld cyngor a dogfennau canllaw gan y Bwrdd Diogelu Amlasiantaeth

Hwb Diogelu Amlasiantaeth

Gweld cyngor a dogfennau canllaw gan y Bwrdd Diogelu Amlasiantaeth

Rhaglen Hyfforddi Amlasiantaeth

Gweld y Rhaglen Hyfforddi Amlasiantaeth

Adolygiadau Ymarfer

Gweld adroddiadau o Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion yng Nghwm Taf Morgannwg

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Gweld gwybodaeth am Weithdrefnau Diogelu Cymru

Sesiynau gwybodaeth 7 Munud

Gweld cyfres o sesiynau gwybodaeth 7 Munud ar gyfer Oedolion, Plant a Pholisïau a Gweithdrefnau ar y Cyd

 

Tudalennau yn yr adran yma