Gadewch y wefan yma ar unwaith
Partneriaeth - Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

Safeguarding Updates

Mae'r adran hon yn darparu diweddariadau ar ystod o faterion diogelu. Os hoffech dderbyn e-byst bob pythefnos sy'n darparu crynodeb o'r holl ddiweddariadau diweddar, e-bostiwch ctmsafeguarding@rctcbc.gov.uk

Cynllun Cerdyn Cadw'n Ddiogel Cymru

Mae Heddlu De Cymru, Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi datblygu Cynllun Cerdyn Cadw'n Ddiogel ar y cyd ar gyfer unrhyw un yn ardal Heddlu De Cymru sydd ag anabledd dysgu, iechyd meddwl, dementia a/neu angen cyfathrebu.

30 March 2022

Protocol Herbert

Mae Protocol Herbert yn helpu'r Heddlu i ddod o hyd i bobl agored i niwed, ar goll, gan gynnwys y rhai â dementia neu Alzheimer's.

30 March 2022

Adolygiadau a Gyhoeddwyd Yn Ddiweddar

Adolygiadau a Gyhoeddwyd Yn Ddiweddar

30 March 2022

Canllawiau Cysgu Diogel Babanod a Babanod

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi 'Canllawiau Cysgu'n Ddiogel i Fabanod a Babanod' ar y cyd.

29 March 2022

Sesiynau Hyfforddi Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Mae gweithdy hyfforddi yn cael ei gynnal i gefnogi gweithredu'r 'Canllawiau Statudol Cymru ar Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol' newydd.

29 March 2022

Canllawiau wedi'u diweddaru ar ddelio â phriodas dan orfod

Ar 21 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganllawiau wedi'u diweddaru ar ymdrin â phriodasau dan orfod.

29 March 2022

Cefnogi ymarfer wrth fynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol

Mae cefnogi gweithwyr proffesiynol i feddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i nodi ac ymateb i bryderon ynghylch cam-drin plant yn rhywiol yn hanfodol i fynd i'r afael â hyn.

29 March 2022

Adolygiad Diogelu Unedig Sengl - briffio 7 munud

Mae Llywodraeth Cymru am ddod ag Adolygiadau Amddiffyn Plant, Adolygiadau Amddiffyn Oedolion ac Adolygiadau Dynladdiad Domestig i gyd o dan yr Adolygiadau Diogelu Unedig Unigol.

29 March 2022

Gosod y blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru

Rwy'n ysgrifennu i ofyn am eich help i hyrwyddo arolwg i gasglu adborth am flaenoriaethau ymchwil am ofal cymdeithasol a chymorth i deuluoedd yng Nghymru

28 March 2022

E-fwletin Gwanwyn CTMSB

Mae ein e-fwletin Gwanwyn 2022 newydd gael ei gyhoeddi, sy'n cynnwys gwybodaeth am faterion diogelu allweddol a gwybodaeth gan ein partneriaid, gan gynnwys:

28 March 2022

Tudalennau yn yr adran yma